Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa
Iro ni Ide ni Keri Waga Koi wa

Todas